OPOMBA: minimalni znesek naročila € 200, - Imate vprašanja ali vas zanima račun? Potem prosim stik srečal on op.

Pravila in pogoji

1. UPORABA

a) Ti pogoji veljajo za vse ponudbe HeadSupplies BV, v nadaljnjem besedilu prodajalca, in za vse pogodbe o nakupu in prodaji, sklenjene med prodajalcem in njegovo pogodbenico, v nadaljnjem besedilu kupec.
b) Odstopanje od teh pogojev velja samo, če sta se prodajalec in kupec izrecno strinjala in sta ta odstopanja prodajalca pisno potrdila tudi kupcu. c) Vsi splošni nakupni pogoji kupca so izključeni v teh pogojih, če so to izrecno pisno potrjeni.

2. PONUDBE

a) Vse ponudbe prodajalca, vključno s ceniki, ki jih je dal prodajalec, so brez obveznosti, razen če vsebujejo termin za sprejem.
b) Ponudbe temeljijo na podatkih, ki so bili priloženi prijavi, in na cenah in plačah, veljavnih na datum ponudbe. Cene, navedene v ponudbi, so brez DDV.
c) Če kupec sprejme nezavezujočo ponudbo prodajalca, ima prodajalec pravico, da ponudbo umakne v petih delovnih dneh po prejemu prevzema.
d) Če gre za sestavljeno ponudbo, ni treba dobaviti dela po ustreznem delu cene, ki je navedena za celoto.

3. DOSTAVA

a) Rok dobave, ki ga je navedel ali dogovoril prodajalec, je informativen, približen in zato nikoli ne bo štel za rok, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače. Če je določen datum dobave presežen, mora biti prodajalec v privzeti pošti s priporočenim pismom, preden je privzel kupca.
b) Dokler prodajalec ni v zamudi s kupcem, ni dolžan povrniti kupcu škode, ki bi lahko nastala zaradi prekoračitve navedenega roka dobave.
c) Če ni drugače dogovorjeno, dostava poteka iz prodajalčevega skladišča.
d) Kupec je dolžan prevzeti blago, ki ga je treba dostaviti, ko mu ga da na razpolago v skladu s pogodbo ali ko mu bo dostavljeno. Če druga stranka noče prevzeti dostave ali ne dostavi informacij ali navodil, potrebnih za dostavo, bo blago shranjeno na tveganje kupca. V tem primeru bo kupec dolžan vse dodatne stroške, vključno z vsemi stroški skladiščenja.
e) Prodajalec lahko blago dostavi po delih. To ne velja, če delna dobava nima neodvisne vrednosti. Če je blago oddano v delih, je prodajalec pooblaščen, da bo vsak del posebej fakturiral.
f) Če dobava poteka s posojilno embalažo, je kupec dolžan vrniti to posojilno embalažo na svoje stroške, prazno in nepoškodovano prodajalcu v 30 dneh od prejema.
g) Gojene izdelke ponuja prodajalec samo za gojenje rastlin, katerih posest je dovoljena z zakonom. Kupec izjavlja, da teh izdelkov ne bo uporabljal za nezakonite ali komercialne plemenske dejavnosti. Če prodajalec sumi, da obstaja kakšen namen nezakonitih rejskih dejavnosti, si pridržuje pravico, da kupca zavrne.

4. CENA (SPREMEMBE)

a) Cene, dogovorjene v času sklenitve sporazuma, temeljijo na podatkih, ki so bili znani ob sklenitvi in ​​niso vključeni v prometni davek.
b) Če se po sklenitvi sporazuma med prodajalcem in kupcem pojavijo okoliščine glede dejavnikov stroškov, ki upravičujejo spremembo dogovorjene cene, je prodajalec upravičen ustrezno spremeniti ceno. Razen, če je sprememba cene večja za 10%, kupec nima pravice razveljaviti pogodbe, če prodajalca ceno spremeni.
c) Faktorji stroškovnih stroškov v vsakem primeru vključujejo cene materialov, surovin, embalaže, blaga, ki ga je treba kupiti pri tretjih osebah, davke, dajatve, tečaje, tovorne spremembe, spremembe valute, zavarovalne premije, medtem ko, če so objavljeni državni ukrepi, imajo ti rezultati, ki prodajalca ni mogoče obravnavati kot običajno trgovinsko tveganje, prodajalec bo imel pravico zaračunati doplačila za cene v skladu s tem.

5. VZORCI, VZORCI IN PRIMERI

a) Če je prodajalec pokazal ali predložil model, vzorec ali primer, se domneva, da je bil prikazan ali podan samo z navedbo: kakovosti blaga, ki ga je treba dostaviti, lahko odstopajo od vzorca, modela ali primera, razen če je to izrecno navedeno navedite, da bo dobavljen v skladu z vzorcem, modelom ali zgledom, prikazanim ali predloženim.

6. GARANCIJSKE IN ZAHTEVNE ZAHTEVE

a) Prodajalec ne daje nobenega jamstva za dobavljeno blago in ne odgovarja za uporabo dobavljenega blaga, tudi če temelji na priporočilih, nasvetih ali informacijah, ki jih je dal prodajalec ali tretje osebe.
b) Vse zahteve, ki jih kupec želi naložiti za blago, ki ga je treba dostaviti in ki odstopa od običajnih zahtev, je treba prodajalcu izrecno sporočiti ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
c) Dobavljeno blago ni in nima nobenega učinka kot zdravila v smislu zakona o preskrbi z zdravili ali drugih zakonov in drugih predpisov.

7. SPREMEMBE BLAGA, KI JIH JE TREBA DOSTAVITI

a) Prodajalec je pooblaščen za dostavo blaga, ki odstopa od blaga, opisanega v kupoprodajni pogodbi, ne da bi kupec imel pravico razveljaviti pogodbo, če gre za spremembe blaga, ki ga je treba dostaviti, embalažo ali spremljajočo dokumentacijo, ki je potrebna za v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ali če gre za manjše spremembe primera, ki pomenijo izboljšanje.

8. VELIČINA SILE

a) V primeru višje sile je prodajalec upravičen do začasne prekinitve izvrševanja pogodbe, dokler ne pride več do okoliščine, ki povzroči višjo silo.
b) Višja sila pomeni vsak čuden vzrok in okoliščine, ki prodajalca ne bi smeli ogrožati. Zamude ali neplačila dobaviteljev ali dobaviteljev, splošno pomanjkanje surovin in drugega blaga, potrebnega za dostavo, težave pri prevozu, stagnacija uvoza blaga, ki ga je treba dostaviti, motnje v poslovanju, pretirane odsotnosti, stavke in vladni ukrepi in intervencije se izrecno štejejo za višja sila.
c) Če obdobje višje sile traja več kot 3 mesece in če se ugotovi, da je višja sila trajna, lahko prodajalec in kupec skleneta dogovor o odpovedi pogodbe in s tem povezanimi posledicami.
d) Če je prodajalec ob začetku višje sile že delno izpolnil svoje obveznosti ali je sposoben delno izpolniti svoje obveznosti, je upravičen fakturirati že dostavljeni ali dobavni del ločeno, kupec pa je dolžan plačati ta račun, kot da gre za ločen dogovor. Vendar to ne velja, če že dobavljeni ali dobavljivi del nima neodvisne vrednosti.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da uveljavi višjo silo, tudi če bi moral prodajalec (delno) izpolniti okoliščino, ki je povzročila to.

9. NADZOR IN OGLAŠEVANJE

a) Kupec je dolžan pregledati blago, kupljeno ob dostavi, vsekakor pa v 3 delovnih dneh po prejemu in preveriti, ali dobavljeno blago izpolnjuje dogovorjene pogoje.
b) Nepravilnosti, opustitve in / ali pomanjkljivosti v zvezi z dobavljenim blagom, ki jih kupec odkrije ob prejemu, je treba prodajalcu takoj sporočiti s priporočenim pismom ali e-pošto.
c) Nevidne pomanjkljivosti je treba prodajalcu sporočiti tudi pisno, s podpisanim pismom ali po elektronski pošti v roku 8 delovnih dni po odkritju, vendar najpozneje v 30 dneh po dobavi.
d) Pritožbe, ki pridejo do prodajalca več kot 30 dni po prejemu kupca dobavljenega blaga, ne bo več obravnavala in povzročila odvzem kupčevega zahtevka.
e) Pravočasen inšpekcijski pregled in pritožbe ne odložijo kupčeve obveznosti, da sprejme in plača dobavo blaga in / ali dostavo. Dostavljeno blago je mogoče vrniti le po predhodnem pisnem dovoljenju prodajalca.

10. REZERVACIJA LASTNINE

a) Blago, ki ga je dostavil prodajalec, ostane last prodajalca, dokler kupec ne izpolni vseh svojih obveznosti iz vseh kupoprodajnih pogodb, sklenjenih s prodajalcem, v kolikor se te obveznosti nanašajo na nadomestila v zvezi z blagom ali blagom, ki ga je treba dostaviti ali dostaviti. sam in / ali kakršne koli terjatve zaradi neizpolnitve kupčeve kupoprodajne pogodbe.
b) Dobavljeno blago, ki ga prodaja prodajalec in za katerega se pridržuje lastninska pravica iz prejšnjega odstavka, je mogoče preprodati le v okviru običajnega poslovanja. Kupec ni pooblaščen za zastavljeno blago ali na njem uveljaviti nobene druge pravice.
c) Če kupec ne izpolni svojih obveznosti ali če obstaja utemeljen strah, da tega ne bo storil, ima prodajalec pravico odstraniti ali odstraniti dobavljeno blago, ki je pridržano lastninsko pravico, od kupca ali tretjih oseb, ki imajo izdelek za kupca. dobil. Kupec je dolžan pri tem v celoti sodelovati, če plača globo v višini 10% zneska, ki ga dolguje na dan.
d) Če želijo tretje osebe uveljaviti ali uveljaviti kakršno koli pravico do dobavljenega blaga, ki je pridržano lastninsko pravico, je kupec dolžan obvestiti prodajalca takoj, ko je to mogoče pričakovati.
e) Kupec se na prvo zahtevo prodajalca zaveže:
- zavarovati in hraniti zavarovano blago, ki je bilo dobavljeno pod pridržanim lastninskim pravicom, pred požarom, eksplozijo in škodo na vodi ter proti kraji in dati polico tega zavarovanja na voljo za pregled prodajalcu;
- zastavi vse kupčeve terjatve do zavarovalnic v zvezi z blagom, ki ga prodajalcu pridrži pridržani lastniški lastnik, na način, določen v členu 3: 239 BW;
- zastavi zahtevke, ki jih kupec pridobi proti kupcem pri prodaji blaga, ki ga prodajalec proda pod pridržanim lastništvom prodajalcu na način, določen v členu 3: 239 BW;
označiti blago, dobavljeno s pridržkom lastništva, kot lastništvo prodajalca;
na druge načine sodelovati z vsemi razumnimi ukrepi, ki jih prodajalec želi sprejeti za zaščito svojih lastninskih pravic v zvezi z dobavljenim blagom in ki neupravičeno ne ovirajo kupca pri običajnem poslovanju.

11. OPOZORILNA OBVEZNOST

a) Kupec je dolžan prodajalca takoj in v celoti obvestiti takoj, ko prejme sum ali obvesti, da doživljajo škodo in / ali kakršno koli slabost pri njih in / ali tretjih osebah ali pa bodo (nadaljnja) škoda in / ali kakršna koli prikrajšanost izkušnje, ki jih povzroči dobavljeno blago.
b) Poleg svoje dolžnosti skrbi, da prepreči ali omeji škodo, je kupec dolžan dati kupcu popolno možnost preprečevanja neposredne škode in / ali kakršne koli slabosti ali omejiti škodo in / ali kakršno koli prikrajšanje.
c) Kupec je dolžan prodajalca povrniti terjatvam tretjih oseb v zvezi s škodo, ki jo povzroči dobavljeno blago.

12. ODGOVORNOST

a) Prodajalec kupcu ne odgovarja za škodo (neposredno ali posredno) in / ali kakršno koli neugodnost, ki izhaja iz blaga, ki ga je prodal prodajalec, razen v primeru, da je škoda nastala zaradi naklepne ali hude malomarnosti prodajalca.
b) Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za škodo v obliki izgube prometa, izgube zaradi trgovanja in / ali druge posledične škode.
c) Če se ob upoštevanju upoštevanja določb iz prejšnjih odstavkov tega člena izkaže, da mora škoda in / ali kakršna koli neugodnost nastati na račun prodajalca, bo celotna odgovornost prodajalca omejena na takšen znesek. če je v skladu s standardi razumnosti in poštenosti sorazmerno s ceno, dogovorjeno za dobavljeno blago, in v nobenem primeru ne bo višja od dogovorjene cene.
d) Če za prodajalca odgovarja tretja oseba za škodo in / ali kakršno koli neugodnost, za katero po sporazumu s kupcem in / ali v teh pogojih ni odgovoren, bo kupec to v celoti povrnil in prodajalec povrniti vse, kar mora plačati tej tretji osebi.
e) Dokazno breme glede kakršne koli domnevne prodajalčeve odgovornosti je na kupcu, ki ga sprejme.

13. PLAČILO

a) Kupec se zaveže, da bo vse račune, ki jih prejme od prodajalca, plačal v roku 7 dni ali dogovorjenega plačilnega roka, brez kakršnega koli odbitka in brez odloga zaradi domnevnega neplačila, razen če ni drugače dogovorjeno.

b) V primeru neplačila, likvidacije, stečaja ali ustavitve plačila kupca bodo njegove (plačilne) obveznosti takoj zapadle v plačilo. Tudi (plačilne) obveznosti stranke postanejo takoj zapadle v plačilo v primeru, da se prodajalec zaveda okoliščin, ki ji dajo dober razlog, da se boji, da stranka ne bo mogla izpolniti svojih (plačilnih) obveznosti.
c) Plačilo je treba izvesti v nizozemski valuti z žiro ali bančnim nakazilom na bančni račun, ki ga je navedel prodajalec. V primeru plačila z gotovino mora kupec zagotoviti, da prodajalec izda potrdilo.
d Če je prekoračen določeni rok plačila 7 dni, kupec dolguje prodajalcu obresti, v višini najmanj 1% mesečno, od datuma zapadlosti do dneva plačila na dolgovani znesek, ne da bi bilo potrebno obvestilo o neplačilu, pri čemer se obresti za del meseca izračunajo kot polni mesec.
e) Kupec bo od zapadlosti zapadel tudi druge sodne stroške, ki znašajo 15% glavnice. Če pa se bo prodajalec izkazal za večje stroške, vključno s sodnimi stroški, ki so bili nujno potrebni, bo moral te stroške povrniti tudi kupec.
f) Kupec bo prodajalcu dolžan sodne stroške, ki jih je imel v vseh primerih, pod pogojem, da niso nerazumno visoki, če prodajalec in kupec vodita sodni postopek v zvezi s sporazumom, za katerega veljajo ti splošni pogoji in sodna odločba ima veljavo pravnomočnosti, s katero je kupec popolnoma ali pretežno neuspešen.
g) Plačila kupca bodo vedno uporabljena za poravnavo vseh dolgovanih obresti in stroškov in nato plačljivih najdaljših neporavnanih računov, tudi če kupec izjavi, da se plačilo nanaša na kasnejši račun.

14. JAMSTVO

a) Prodajalec ima pravico do (ali po sklenitvi) pogodbe pred (nadaljnjo) izvedbo od kupca zahtevati gotovost, da bo v razumnem roku izpolnil svoje (trenutne in prihodnje) obveznosti do prodajalca.
b. Kupec je dolžan zagotoviti varščino v primeru njegovega stečaja, prekinitve plačila, ustavitve ali likvidacije podjetja ali ker kupec zaradi zasega ali kako drugače izgubi moč razpolaganja s celotnim ali delnim premoženjem.

15. ZAKON O ZADRŽAVI

a) V primeru, da kupec ne izpolni svojih obveznosti do prodajalca, ima slednji pravico, da brez obvestila o neplačilu začasno ustavi izvrševanje sporazuma, dokler ne pride do njegove izpolnitve.
b) Prodajalec ima pravico tudi prekiniti izvajanje pogodbe, če se znajde okoliščine, ki ji dajo dober razlog, da se boji, da kupec ne bo izpolnil svojih obveznosti do prodajalca.

16. PRENEHANJE SPORAZUMA

a V primeru, da kupec ne izpolni pogodbe, ima prodajalec pravico do popolne ali delne odpovedi pogodbe s pisno izjavo v ta namen ali s sodno odločbo.
b) Če je sporazum odpovedan v celoti ali delno, je kupec dolžan prodajalcu povrniti pozitivni pogodbeni interes.
c) Prodajalec ima pravno pravico do popolne ali delne odpovedi pogodbe do kupca, pri čemer kupcu nikoli ni dolžan povrniti škode, ki bi iz tega nastala.
d) Če pride do okoliščin v zvezi z blagom, ki ga je treba dostaviti, ali osebami in / ali materialom, ki jih prodajalec uporablja ali je naklonjen uporabi pri izvajanju sporazuma, ki so takšne narave, da izvajanje sporazuma prodajalec ima pravico, da sporazumno razveljavi, če postane nemogoč ali tako ugovoren in / ali nesorazmerno drag, da izpolnjevanja sporazuma ni več mogoče zahtevati.

17. ZAUPNOST

a) Ob upoštevanju obveznosti, ki mu jih nalaga zakon, kupec ne sme razkriti zaupnih podatkov o prodajalcu in poslovnih odnosih med kupcem in prodajalcem tretjim osebam.

18. PRIPOROČILO

a) Kupec ne sme oglaševati dobavljenega blaga na način, ki ni v skladu z zakonskimi predpisi, naravo dobavljenega blaga ali načinom, kako prodajalec to običajno stori.
b. Kupec prav tako ne sme dati garancije tretjim osebam v zvezi z uporabo dobavljenega blaga, četudi temeljijo na priporočilih, nasvetih ali informacijah, ki jih je dal prodajalec ali tretje osebe.
c) Kupec lahko pri prodaji in promociji dostavljenega blaga uporablja prodajni material, ki ga je ponudil prodajalec. Vendar je prodajni material ves čas last prodajalca.
d) Prodajalec izrecno pridržuje avtorske pravice za priloženo prodajno gradivo. Kupec ne sme spreminjati v prodajnem materialu ali v njem.
e) Če želi kupec reklamirano blago reklamirati s prodajnim materialom, ki ga je izdelal sam ali po njegovih navodilih, je kupec to upravičen le po pisni odobritvi prodajalca.

19. REŠITEV SPOROV

a) V nasprotju s pravnimi pravili o pristojnosti civilnega sodišča bo vse spore med kupcem in prodajalcem, če je pristojno sodišče, rešilo sodišče v Rotterdamu. Vendar prodajalec ostaja pooblaščen, da pokliče kupca, da se pojavi pred sodiščem, ki je pristojno po zakonu ali veljavni mednarodni pogodbi.

20. VELJAVNO PRAVO

a) Nizozemska zakonodaja velja za vsak sporazum med prodajalcem in kupcem.

21. SPREMEMBA POGOJEV

a) Prodajalec je pooblaščen za spremembe teh pogojev. Te spremembe začnejo veljati ob napovedanem času začetka veljavnosti. Prodajalec kupcu pravočasno pošlje spremenjene pogoje. Če ni priglašen datum začetka začetka veljavnosti, bodo spremembe kupca začele veljati takoj, ko je o spremembi obveščen.

Pravkar dodano na vaš seznam želja
Pravkar dodano v košarico:

# naslov #

# cena #
×